You are here

Sửa đổi nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo liên quan đến: Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học; đối tượng xóa mù chữ; chương trình giáo dục thực hiện xóa mù chữ; tiêu chuẩn công nhận cá nhân đạt chuẩn biết chữ... Dự thảo đề xuất đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi 6-14 tính đến trước ngày 1-7-2020 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi 15-62 chưa biết chữ.

Cá nhân đạt chuẩn biết chữ có 2 mức độ gồm: Mức độ 1 với người hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1; mức độ 2 với người hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2.

LIÊN CHUNGÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE