You are here

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của  Ban cháp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội chủ trì hội nghị .  Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của  BCH TW Đảng khóa 11 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” là Nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. 10 năm qua, cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là ngành Giáo dục đào tạo đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành cơ bản các mục tiêu nêu ra trong Nghị quyết số 29, góp phần to lớn vào quá trình phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng. Hệ thống giáo dục quốc dân cơ bản được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Chương trình Giáo dục phổ thông mới, chuyển từ nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn ngày càng nâng cao. Giáo dục thường xuyên phát triển đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, cơ bản khắc phục tình trạng học lệch, học tủ và giảm áp lực, tốn kém cho xã hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản được chuẩn hóa, từng bước đảm bảo số lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo; tích cực thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục đã đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 29 ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo còn hạn chế; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chưa được tham gia nhiều trong việc thẩm định, phân bổ kinh phí và tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Uỷ viên BCH TU Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết 29. Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thách thức trong bối cảnh mới, những vấn đề Nghị quyết 29 chưa có điều kiện đề cập, đề xuất nhằm tăng cường thích ứng, xử lý, vượt qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ một số điểm cần đề cập đến trong dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị, trong đó tập trung các giải pháp xoay quanh 3 vấn đề đề chính về nhận thức, thể chế và nguồn lực để  Nghị quyết 29 được thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

Đồng Nhung  Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE