You are here

Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Năm 2023, Khối thi đua các trường Đại học Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của khối đề ra. Công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ cho cán bộ, viên chức, giảng viên được quan tâm thực hiện. Các đơn vị phát động, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Thông qua các phong trào, đã có nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chất lượng đào tạo tiếp tục được khẳng định và nâng lên; cơ sở, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ đào tạo từng bước được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu dạy học. Hiện nay, các trường trong khối có trên  34.800 học sinh sinh viên. Tỷ tốt nghiệp năm 2023 đạt 99,2%.

Năm 2024 các đơn vị trong Khối thi đua các trường Đại học Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn gắn với phát động các phong trào thi đua; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

 Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE