You are here

Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2017.

Trong năm 2017, các sở, ban, ngành tuyên truyền đúng trọng tâm nội dung kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về các văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tổ chức trên 7.300 hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cho khoảng trên 430.000 lượt người. Phát sóng trên 24.000 lần tin, bài, phóng sự PBGDPL trên Đài phát thanh xã và trên 5.600 tin, bài phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Đài PT-TH NĐ, Báo NĐ, các bản tin ngành, cổng thông tin điện tử của đơn vị; in ấn, phát hành trên 560.000 sách, tài liệu tuyên truyền PBGDPL. Nhìn chung công tác phối hợp PBGDPL bám sát được chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, với hình thức đa dạng, phong phú đảm bảo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ PBGDPL./.

 

 

T/h: Lê Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE