You are here

Kiến trúc tổng thể hướng tới kho bạc số

Từ năm 2022, Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện bản “Kiến trúc tổng thể hướng tới kho bạc số”, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ các đơn vị, tổ chức, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, làm “nền móng” vững chắc cho tiến trình trở thành kho bạc số vào năm 2030.

 

Đến nay, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã mở 41 tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu với 7 ngân hàng thương mại cổ phần, phối hợp thu tại 50 điểm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Nam Định tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết; tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và triển khai cổng dữ liệu phục vụ quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện, nước, viễn thông qua dịch vụ công trực tuyến; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng./

 

Bích Thủy



Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE