You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 1/2020 quán triệt nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các báo cáo viên của tỉnh.

Tại hội nghị,  đồng chí  Cao Đức Phát Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã trình bày  nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TƯ ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trịvề một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nghị quyết nêu rõ, chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; Cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.   

     

Hội nghị nhằm giúp cho các báo cáo viên nắm vững quan điểm và  cập nhật thông tin kịp thời để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  tại địa phương, đơn vị./.

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE