You are here

Dồn lực hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

Quyết định s 08/2022/QĐ-TTg v vic thc hin chính sách h tr tin thuê nhà cho người lao động quy định rõ thi hn hoàn thin h sơ h tr tin thuê nhà, gi UBND cp huyn phê duyt là ngày 15-8-2022. Do vy, đây chính là thi đim các tnh, thành ph gp rút, dn lc thc hin nhim v, bi càng nhiu h sơđược hoàn thin, càng nhiu lao động được hưởng chính sách an sinh xã hi ca Nhà nước.

Hin các tnh, thành phđang dn lc thc hin chính sách h tr tin thuê nhà cho người lao động. nh: Nht Nam

Vic ban hành Quyết định s 08/2022/QĐ-TTg ca Chính ph nhm thc hin chính sách tài khóa h tr Chương trình phc hi và phát trin kinh tế - xã hi được nêu ti Ngh quyết s 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 ca Chính ph và trin khai Ngh quyết s 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 ca Quc hi v chính sách tài khóa, tin t h tr chương trình. Trong đó, xác định s dng khong 6,6 nghìn tđồng để h tr tin thuê nhà cho người lao động đang thuê, tr, làm vic trong các khu công nghip, khu chế xut, khu vc kinh tế trng đim. Trên cơ s kho sát ca các địa phương, B Lao động - Thương binh và Xã hi d kiến s có 3,4 triu người lao động được th hưởng chính sách h tr này.

Tuy nhiên, tính đến 0h ngày 12-8, s h sơ UBND cp huyn đã tiếp nhn là 61.084 doanh nghip, vi 3.023.050 lao động, kinh phíđề ngh h tr hơn 2.130 tđồng (tương đương 32,8% s kinh phí d kiến ca các địa phương). S h sơđãđược thm định, có quyết định phê duyt danh sách và s tin h tr là 32.106 doanh nghip, 2.070.377 lao động, vi kinh phí gn 1.314,5 tđồng (tương đương 61,7% s kinh phíđề ngh). Các con s này khá xa so vi d kiến có 3,4 triu người lao động được th hưởng.

Phân tích nguyên nhân khiến kết qu thc hin chính sách trên còn chm, s lượng h sơ tiếp nhn thp, tiến độ phê duyt chm, Cc trưởng Cc Vic làm (B Lao động - Thương binh và Xã hi) Vũ Trng Bình cho rng, mt s cp y, chính quyn địa phương chưa quyết lit trong vic trin khai, vic ban hành kế hoch t chc thc hin còn chm; công tác thông tin, tuyên truyn chưa đầy đủ, kp thi. Trình t, th tc thc hin đãđược đơn gin hóa, nhưng trong thc hin mt sđịa phương, người s dng lao động yêu cu người lao động b sung giy tđể chng minh v tình trng thuê, tr như hp đồng thuê nhà, giy đăng ký kinh doanh ca ch nhà tr, giy đăng ký tm trú, dn đến vic kéo dài thi gian thm định h sơ. Có tình trng người s dng lao động s b thanh tra, kim tra, liên đới trách nhim, nên không tuyên truyn, hướng dn và lp danh sách đề ngh h tr tin thuê nhà cho người lao động... Nhiu cán b, công chc tiếp nhn, thm định h sơ cp huyn còn lúng túng, chưa nm vng chuyên môn trong vic hướng dn doanh nghip, có tâm lý s sai, s trách nhim trong vic trin khai.

Đểđẩy nhanh tiến độ hoàn thành vic h tr tin thuê nhà cho người lao động, B trưởng B Lao động - Thương binh và Xã hi Đào Ngc Dung đã t chc các hi ngh trc tuyến vi các tnh, thành ph nhm nâng cao nhn thc v s cp bách và cn thiết h tr doanh nghip, người lao động, huy động s vào cuc quyết lit ca cp y và lãnh đạo UBND cp tnh, các cp địa phương, các cơ quan chuyên môn địa phương, doanh nghip, ban qun lý các khu công nghip. Đồng thi, tăng cường kim tra, giám sát để kp thi đôn đốc, tháo g nhng khó khăn, vướng mc trong quá trình trin khai thc hin.

Trong nhng ngày qua, thc hin chđạo ca B Lao động - Thương binh và Xã hi, vic tăng cường sp xếp, b trí cán b, công chc tiếp nhn, hướng dn, thm định, phê duyt h sơ h tr tin thuê nhà cho người lao động đãđược thc hin trit để trong đó có làm vic c ngày th by, ch nht. Tt c nhm gii quyết nhanh các b h sơ doanh nghip đã gi, khc phc đim nghn ln nht là vic các doanh nghip đã xác nhn ti cơ quan bo him xã hi, gi sang cơ quan thm định, nhưng vic thm định còn chm so vi yêu cu.

Vn đề khác cũng được chú trng là bo đảm kp thi chi tr tin h tr thuê nhà cho người lao động theo quy định ti Quyết định s 08/2022/QĐ-TTg trong tháng 8-2022. Theo B trưởng Đào Ngc Dung, sau hn chót tiếp nhn h sơ ngày 15-8, tt c phi dn lc để hoàn thành vic gii ngân, kp thi chi tr tin h tr thuê nhà cho người lao động. Tđó, bo đảm mt ch trương, chính sách ln "đúng hn" vi người dân.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE