You are here

Đến hết tháng 9-2016, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đạt gần 35.700 tỷ đồng

Các doanh nghiệp được tham gia chương trình đều sử dụng vốn hiệu quả, không có nợ xấu phát sinh

Đạt được kết quả trên là do các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực triển khai quyết liệt các chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho phát triển kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Các chương trình chính sách tín dụng trọng điểm được các ngân hàng chủ động triển khai đẩy mạnh như: cho vay phát triển tàu cá vỏ thép đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67 của Chính phủ. Đến nay ngân hàng đã nhận 30 hồ sơ, ký hợp đồng cho vay 30 tàu, tổng giá trị cam kết cho vay 463,5 tỷ đồng; Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp luỹ kế đến nay đã có 170 khách hàng tham gia, số tiền cam kết cho vay 4.700 tỷ đồng, bằng 65,4% so với cam kết. Các doanh nghiệp được tham gia chương trình đều sử dụng vốn hiệu quả, không có nợ xấu phát sinh./.

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE