You are here

''Cánh tay nối dài'' đưa hàng Việt ra thế giới

Trong bi cnh thế gii có nhiu din biến phc tp, khó lường, h thng thương v Vit Nam ti nước ngoài đã tr thành "cánh tay ni dài" đưa hàng Vit ra thế gii, đóng góp cho tăng trưởng xut, nhp khu. Thi gian ti, các thương v Vit Nam ti nước ngoài tiếp tc đổi mi phương thc xúc tiến thương mi, to cu ni hu hiu gia doanh nghip trong nước vi các th trường thế gii.

Hi ngh giao ban xúc tiến thương mi vi các th trường ngoài nước do B Công Thương t chc, tháng 7-2022. nh: Hà Nguyn

Kết ni hiu qu doanh nghip vi th trường

B trưởng B Công Thương Nguyn Hng Diên khng định, h thng các thương v Vit Nam nước ngoài đã chđộng nghiên cu, đánh giá, tng hp tình hình th trường và các cơ chế chính sách mi v kinh tế, thương mi, đầu tư ca nước s ti, tđó kp thi cung cp thông tin, hướng dn, h tr các địa phương, hip hi ngành hàng, cng đồng doanh nghip qung bá, gii thiu sn phm. Các doanh nghip đã tn dng tt thi cơ t các hip định thương mi t do mà Vit Nam là thành viên để m rng, phát trin, đa dng hóa th trường và mt hàng xut khu.

Còn Cc trưởng Cc Xúc tiến thương mi (B Công Thương) Vũ Bá Phú thông tin, tđầu năm 2022 đến nay, vi vic tham gia chui 30 phiên tư vn th trường xut khu, trên 20 hi ngh giao thương trc tuyến và 3 hi ngh kết ni tiêu th sn phm xut khu ca 63 tnh, thành ph, h thng thương v ti nước ngoài đã ph biến thông tin và hướng dn tiếp cn th trường, giúp đẩy mnh hot động xut, nhp khu. Bên cnh đó, h thng thương vđã nm bt tình hình, phi hp cht ch vi Cc Phòng v thương mi (B Công Thương) và các đơn v liên quan chđộng ng phó vi các bin pháp phòng v thương mi đối vi hàng xut khu ca Vit Nam, qua đóđề xut bin pháp, chính sách phn ng phù hp, kp thi, ông Vũ Bá Phú cho biết.

Trên thc tế, hot động ca thương v Vit Nam nước ngoài đã góp phn đưa kim ngch xut, nhp khu hàng hóa nước ta tiếp tc đà tăng trưởng cao, đạt trên 435 t USD trong 7 tháng năm 2022, tăng 15,7% so vi cùng k năm trước. Trong đó, xut khu tăng 16,8%, tiếp tc duy trì xut siêu, đóng góp tích cc vào tăng trưởng kinh tế ca đất nước.

Theo Trưởng Cơ quan thương v Vit Nam ti Thy Đin Nguyn Hoàng Thúy, trong bi cnh thế gii luôn biến động, thông tin nhanh và nhy bén là chìa khóa thành công cho doanh nghip. Vi phương châm ly doanh nghip làm trng tâm phc v, thương v Vit Nam ti Thy Đin tr thành "cánh tay ni dài" đưa hàng Vit ra thế gii và làđội phn ng nhanh h tr doanh nghip trong nước, bà Nguyn Hoàng Thúy nói.

Liên quan ti vic xúc tiến thương mi đến th trường Australia, Trưởng Cơ quan thương v Vit Nam ti Australia Nguyn Phú Hòa cho biết, t thc tế th trường, thương vđã thông tin ti các doanh nghip đểđịnh hướng và tiếp cn th trường, cách xây dng thương hiu cho nông sn, hàng hóa Vit Nam. Các đối tác Australia đánh giá cao hàng hóa Vit Nam c v cht lượng và giá thành, đồng thi mong mun m rng hp tác vi doanh nghip Vit Nam.

T chc giao ban xúc tiến thương mi hng tháng

Cc trưởng Cc Xúc tiến thương mi Vũ Bá Phúđánh giá, hin nay dch Covid-19 vn tiếp tc din biến phc tp trên phm vi toàn cu, tình hình xung đột địa chính tr gây nên tác động tiêu cc cho kinh tế thế gii. Thi gian ti, nhng tác động t vic đứt gãy chui cung ng có th nghiêm trng hơn Thc tế trên tiếp tc tác động ti hot động xut, nhp khu, đòi hi s kết ni, phi hp cht ch, hiu qu hơn na gia h thng thương v Vit Nam nước ngoài vi các b, ngành, địa phương, hip hi ngành ngh, doanh nghip và người sn xut. Do đó, giao ban xúc tiến thương mi sđược t chc hng tháng gia h thng thương v Vit Nam nước ngoài vi các b, ngành, địa phương, hip hi ngành ngh, doanh nghip và người sn xut. Mc tiêu là nhm cp nht, chia s nhanh nht, chính xác nht thông tin th trường, quy định, chính sách mi ca các nước, giúp các ngành, địa phương, doanh nghip xây dng, điu chnh chiến lược, kế hoch sn xut, kinh doanh phù hp, tn dng tt nht cơ hi để phát trin th trường, thúc đẩy xut khu.

Có cùng quan đim v vic cn thông tin nhanh và chính xác tình hình th trường thế gii, Phó Ch tch kiêm Tng Thư ký Hip hi Da giày - túi xách Vit Nam Phan Th Thanh Xuân kiến ngh, thương v Vit Nam các nước đẩy mnh qung bá sn phm da giày, mt li thế ca Vit Nam khi tham gia các hip định thương mi, để bn hàng tiếp tc đặt nim tin vàđặt hàng ca Vit Nam.

Đểđẩy mnh xut khu sang th trường Hoa K, đại din thương v ti San Francisco (Hoa K) cho biết, năm 2022-2023 s t chc lot s kin, din đàn kết ni gia doanh nghip, các bang Oregon và Colorado (khu vc b Tây ca Hoa K) vi các địa phương, doanh nghip ca Vit Nam. Còn Trưởng Cơ quan thương v Vit Nam ti Australia Nguyn Phú Hòa thông tin, thi gian ti, thương v Vit Nam ti Australia s tiếp tc trin khai nhiu chương trình xúc tiến thương mi liên quan ti các ngành hàng có kim ngch ln, nhm nâng cao t trng xut khu hàng Vit Nam.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE