You are here

Hội nghị tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Các chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn và trưởng ban thanh tra nhân dân của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã được chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các quy định của Luật bảo vệ môi trường; các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường ; về phân loại, thu gom, xử lý, quản lý chất thải rắn sinh hoạt đặc biệt là thông tin về thực trạng và vấn nạn gây ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa và túi ni lông dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện đối với môi trường. Phát động, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Tại hội nghị, các chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng ban thanh tra nhân dân của các công đoàn cơ sở trực thuộc cũng được truyền đạt về Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức đối với vấn đề bảo vệ môi trường , nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở. ./

T/h: Lê Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE