You are here

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin.

Những nội dung mới của Bộ luật Hình sự 2015, Luật Tiếp cận thông tin và những việc cần triển khai thi hành các bộ luật này được ban hành kèm theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ tư pháp quán triệt tại Hội nghị. Theo đó, Bộ luật Hình sự 2015 gồm 26 chương, 426 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Bộ luật đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước. Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 . Việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin với tư cách là quyền cơ bản của công dân có ý nghĩa làm tiền đề, điều kiện cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của con người, của công dân.

Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015, Luật Tiếp cận thông tin là rất cần thiết và quan trọng, nhằm đưa các đạo luật đi vào cuộc sống, phát huy giá trị thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tổ chức tốt việc thực thi pháp luật./.

 

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE