You are here

UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực  UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh mục tiêu của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020  là nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân, trước hết là của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng, của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Để tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  trên địa bàn tỉnh phát triển; đồng chí  phó chủ tịch thường trực  UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh, đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về  an ninh trật tự, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  là một trong những nhiệm vụ quan trọng; gắn kết quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc  với các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về an ninh trật tự; Nâng cao tinh thần cảnh giác, sức đề kháng trước âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; Nhân rộng, cổ vũ, động viên các tập thể cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng hiệu quả, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ về an ninh trật tự ở cơ sở, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực trên địa bàn.

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  năm 2019,  2 tập thể đã được UBND tỉnh tặng cờ “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 10 tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; 8 tập thể và 12 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự  và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  từ năm 2018 đến năm 2019./.

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE