You are here

Huyện Trực Ninh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019 trải qua 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Chuẩn bị tổ chức chiến đấu phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ trung đội dân quân cơ động xã đánh địch đổ bộ đường không.

Cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra, đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, xây dựng tiềm lực quốc phòng, củng cố thế trận khu vực phòng thủ huyện, sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiến tranh của địch trong mọi tình huống. Đồng thời, rèn luyện và nâng cao trình độ tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND các xã và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trong xử lý các tình huống chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống, tình trạng khẩn cấp và thời chiến./.

             

                                                                         T/ h:Đài PT Trực NinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE