You are here

Hội nghị rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của Tỉnh ủy – UBND tỉnh Nam Định, hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” và Nghị quyết số 35 ngày 22/8/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang  tỉnh triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, theo đúng lộ trình, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh. Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức 38 lớp quán triệt, triển khai thực hiện; viết và đăng hơn 4.500 tin, bài đấu tranh phản bác, chống các quan điểm sai trái, hành động chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE