You are here

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2017.

Trong thời gian 12 ngày, 58 đồng chí là thường trực đảng ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh đã được nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống 14 chủ đề về bồi dưỡng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh, kết hợp phát triển KT-XH, hoạt động đối ngoại tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN trong tình hình mới theo từng cương vị. Về xây dựng  nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở ngành và địa phương. Qua đó nhằm nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và đảng viên về công tác QP-AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

 

T/h: Đài PT Trực NinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE