You are here

Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung về: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đường lối về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN trong tình hình mới, quan điểm về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các nội dung cơ bản của luật Quốc phòng, An ninh quốc gia… Qua lớp học giúp các đồng chí đại biểu HĐND xã, phường nâng cao kiến thức quốc phòng, quân sự điạ phương, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự gíam sát của HĐND trong quản lý nhà nước về quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở./.

 

 

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE