You are here

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN

 Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 60 vị tăng ni đang tham gia khóa an cư kết hạ năm 2018 tại trường hạ cơ sở 2 chùa Cổ Lễ và các tín đồ phật giáo.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các tăng ni, tín đồ phật giáo được giới thiệu đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh Quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới Quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Qua lớp bồi dưỡng đã nâng cao nhận thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành, đây cũng là cơ sở để vận động tín đồ, công dân có tín ngưỡng tôn giáo xây dựng các xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, góp phần phát triển kinh tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ huyện./.

 

T/h: Đài PT huyện Trực Ninh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE