You are here

Huyện Xuân Trường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiên tiêu chí 15 về BHYT toàn dân trong xây dựng NTM.

Đến nay, huyện Xuân Trường có 20 xã, thị trấn được công nhận NTM (đạt tỷ lệ 100%); có trên 131.000 người tham BHYT đạt tỷ lệ trên 86% (vượt 8,2% chỉ tiêu cả năm 2017); 100% các xã, thị trấn đạt tiêu chí về độ bao phủ BHYT trên 85% số dân tham gia BHYT. Nhiều xã có tỷ lệ bao phủ BHYT cao như: Xuân Thượng, Xuân Ngọc, Xuân Hồng, Xuân Vinh, Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Hòa. Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn toàn huyện đạt gần 99%.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về BHYT trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT được thực hiện chặt chẽ; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHYT từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn khả năng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người dân khi  tham gia bảo hiểm y tế./.

 

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE