You are here

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2017-2019.

Lớp học gồm 90 học viên là những cán bộ lãnh đạo thuộc các sở ngành, các đơn vị. Trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, các học viên sẽ học tập 19 môn học và các chuyên đề ngoại khoá nhằm trang bị hệ thống kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khoa học hành chính; những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; quốc phòng - an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ... Qua khóa học sẽ giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tại cơ quan, đơn vị./.

 

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE