You are here

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 – NQ/TWcủa Bộ chính trị khóa XII và thông tin tình hình thời sự đối với cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên  nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Chiến lược An ninh mạng quốc gia, chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong phần thông tin tình hình thời sự, Thiếu tướng, PGS-TS Lê Văn Cương đã phân tích chuyên sâu về tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong nước; Vấn đề an ninh phi truyền thống và chống diễn biến hòa bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE