You are here

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025 ( lớp thứ 4)

Tới dự có đồng chí Trần Văn Chung- phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh và các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc quy định của lớp học, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và nghiên cứu thực tế để khóa học đạt kết quả cao nhất. Đồng chí tin tưởng các học viên phát huy kiến thức học tập, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để giải quyết có hiệu quả những công việc cụ thể ở ngành, địa phương, đơn vị;  góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trường Chính trị Trường Chinh tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh về giảng dạy và các học viên đến học tập.

Trong thời gian 1 tháng, 113 học viên tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban thường vụ  Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (lớp thứ tư) sẽ được học tập và nghiên cứu 25 chuyên đề, trong đó có 20 chuyên đề do các giảng viên  Học viện chính trị Quốc  gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương truyền đạt; 5 chuyên đề do lãnh đạo địa phương đảm nhiệm. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và tỉnh Nam Ðịnh từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030./..

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE