You are here

Đảng bộ huyện Giao Thủy với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ huyện Giao Thủy có 86 tổ chức cơ sở Đảng với trên 8.000 đảng viên. Việc xây dựng tiêu chí làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, các địa phương, đơn vị đã gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đến nay, cơ cấu kinh tế của huyện Giao Thủy đã chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các chỉ tiêu chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra đã và đang được thực hiện đạt và vượt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân toàn huyện đạt  13,01%/năm.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 với chuyên đề năm 2017,2018 đó là Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian tới, Huyện ủy Giao Thủy tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân./.

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE