You are here

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm  kỳ 2015-2020, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ Cục Thuế tỉnh coi trọng, khơi dậy ý chí phấn đấu rèn luyện của cán bộ đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Cục Thuế tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách nhà nước do HĐND và UBND tỉnh giao với mức tăng trưởng cao, bình quân năm sau cao hơn so với năm trước là trên 10%. Năm 2019, năm đầu tiên số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt ngưỡng 5.500 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về thuế trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục thuế tỉnh phấn đấu hàng năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách nhà nước. Phấn đấu đến năm 2025, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt trên 8.000 tỷ đồng./.

T/h:Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE