You are here

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, cộng tác viên thể dục - thể thao trong tỉnh theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận với các chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao, nghiệp vụ công tác thể dục thể thao cơ sở trong chương trình xây dựng NTM. Chương trình tập huấn sẽ góp phần bồi dưỡng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, cộng tác viên trong tỉnh kinh nghiệm, kiến thức để tổ chức tốt hơn các hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về việc đầu tư kinh phí hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc luyện tập thể dục thể thao của người dân vùng nông thôn theo các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới./.

 

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE