You are here

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí  Đặng Xuân Hùng - Ủy viên Ban thường vụ  Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí  Đoàn Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ  Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Trần Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác mặt trận và biểu dương những cán bộ làm công tác mặt trận đã nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2019, những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển chung của tỉnh.

 

Năm 2020, đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý hệ thống MTTQ các cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; chú trọng và không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có chiều sâu các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nhất là phong trào đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, các cuộc vận động chăm lo cho người nghèo và đảm bảo an ninh chính trị - an toàn xã hội - an sinh xã hội. Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức về pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên bám sát tình hình thực tế ở cơ sở, xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, hiệu quả. MTTQ tỉnh cần tập hợp, xem xét và đề xuất biện pháp giải quyết hiệu quả đối với những kiến nghị của hệ thống Mặt trận cơ sở và các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, đồng chí  Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng NTM năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh. Đồng chí  phó chủ tịch  thường trực UBND tỉnh đề nghị: MTTQ tỉnh, các đoàn thể phải luôn luôn phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2020, tạo tiền đề thuận lợi cho tỉnh Nam Định bước vào giai đoạn phát triển mới.

Năm 2019, bám sát chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban TW MTTQVN và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp phát động; chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn; Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; tổ chức hơn 200 cuộc giám sát các nội dung có liên quan; chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện, xã và tổ chức thành công Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

T/h: Lê Hải Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE