You are here

Loại bỏ thói phô trương, lãng phí

Đối vi cán b, đảng viên, thói phô trương, lãng phí chính là biu hin suy thoái vđạo đức, li sng, vi phm nhng điu đảng viên không được làm, gây phn cm, to dư lun xu trong xã hi, nh hưởng tiêu cc đến uy tín ca t chc Đảng, làm gim sút lòng tin ca nhân dân. Vì thế, nht thiết phi loi b thói xu này ngay t trong suy nghĩ cũng như hành động.

Dư lun xã hi nhng ngày gn đây xôn xao khi biết thông tin vtic chia tay, tic ngh hưu xa hoa, din ra vào cui tháng 6-2022 liên quan đến ông Ninh Văn Ch, khi đó vn là Giám đốc Trung tâm Kim soát bnh tt (CDC) tnh Qung Ninh (nhn quyết định ngh hưu ngày 29-7-2022). Được t chc trên 2 du thuyn sang trng cp mn trên vnh H Long, ba tic được mô t làvô tin khoáng hu vđộ hoành tráng vi s tham gia ca khong 140 người.

Ngay sau khi rà soát thông tin, y ban Kim tra Tnh y Qung Ninh đã tiến hành kim tra du hiu vi phm đối vi Đảng y b phn CDC Qung Ninh vàông Ninh Văn Ch. S Y tế Qung Ninh cũng đề xut tm dng vic xét tng danh hiu Thy thuc nhân dân vi ông Ninh Văn Ch cho đến khi có kết lun ca y ban Kim tra Tnh y.

Thông tin v ba tic khiến dư lun không khi bc xúc bi s phô trương, lãng phíđến mc phn cm. Càng phn cm hơn khi ba tic din ra gia lúc c nước vn đang tp trung cho công tác phòng, chng dch Covid-19 và ngành Y tế còn nhiu khó khăn, hàng nghìn nhân viên y tế xin thôi vic, ngh vic vì thu nhp chưa đủ sng.

Xét trên nhiu góc độ, soi chiếu vi các ngh quyết, ch th, quy định ca Đảng, ba tic nói trên dùđược chi tr bng ngun tin ca cá nhân cũng rt đáng lên án.

Ngh quyết Trung ương 4 khóa XII vTăng cường xây dng, chnh đốn Đảng; ngăn chn, đẩy lùi s suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, nhng biu hin t din biến, t chuyn hóa trong ni bđã xác định, phi khc phc ngay tình trng ăn ung, liên hoan, gp mt không lành mnh... Điu 18 trong Quy định s 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 ca Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XII vNhng điu đảng viên không được làm cũng nêu rõ: Không được t chc các s kin cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí. Hướng dn s 02-HD/UBKTTƯ ngày 29-11-2021 ca y ban Kim tra Trung ương v thc hin Điu 18 Quy định s 37-QĐ/TƯ còn nêu c th: Đảng viên không được T chc vic cưới, vic tang và các s kin khác ca cá nhân, gia đình (ngày l, Tết, sinh nht, lên chc, mng nhà mi, mng th, chuyn công tác,...) mt cách phô trương, hình thc, lãng phí, gây phn cm, bc xúc trong xã hi. Xét theo văn bn mi nht là Hướng dn s 25-HD/BCĐTƯ ngày 1-8-2022 ca Ban Chđạo trung ương v Phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, vic t chc s kin vô tin khoáng hu trên 2 du thuyn nói trên còn thuc nhóm các hành vi tiêu cc, cn tp trung chđạo phòng, chng.

Có th khng định, v vic liên quan đến nguyên Giám đốc CDC Qung Ninh k trên là bài hc cnh tnh chung cho cán b, đảng viên - nhng người mang trng trách làm gương cho qun chúng nhân dân v li nói, hành động và gi gìn thanh danh ca Đảng.

Để không phát sinh thêm nhng v vic tương t, trước hết cn phi hiu rng, thói phô trương, lãng phí chính là làm nhng vic không đáng làm, không nên làm; l ra ch cn làm bé nhưng li làm to. Đây là thói hư tt xu rt d mc phi bi đặc tính khoe khoang, th hin ca ch nghĩa cá nhân. Đối vi cán b, đảng viên, thói phô trương, lãng phí va vi phm đạo đức cách mng, va không phù hp vi đạo đức xã hi, đi ngược vi văn hóa dân tc.

Ch tch H Chí Minh tng dy: “Tri có bn mùa: Xuân, h, thu, đông/Đất có bn phương: Đông, Tây, Nam, Bc/Người có bn đức: Cn, kim, liêm, chính/Thiếu mt phương, thì không thành đất/Thiếu mt đức, thì không thành người”. Trong đó, hiu vKim theo tư tưởng ca Bác, chính là tiết kim, không xa hoa, lãng phí, ngay c khi đó là tin ca mình.

Trbnh trên, điu quan trng là phi tiếp tc tăng cường s lãnh đạo, chđạo ca các cp y, t chc Đảng trong vic thc hin Ngh quyết Trung ương 4 khóa XII, gn vi đẩy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh. Đồng thi, cp y, t chc Đảng cn đẩy mnh tuyên truyn, giáo dc; có gii pháp nâng cao hiu lc, hiu qu thc hin Quy định v trách nhim nêu gương ca cán b, đảng viên... Trong đó, cn vn dng các mô hình hay, cách làm mi, đưa vic thc hành nêu gương tr thành ý thc t giác, vic làm hng ngày c khi làm vic và sinh hot, c khi công tác đến lúc đã ngh hưu. Cn phi coi trách nhim nêu gương là mt trong nhng tiêu chíđánh giá, xếp loi cán b, đảng viên; gn cam kết vi s kim tra, giám sát ca t chc đoàn th và qun chúng nhân dân.

Mt gii pháp khác không th thiếu là cp y, t chc Đảng theo thm quyn phi nâng cao cht lượng, hiu qu công tác qun lý cán b, đảng viên; trước hết là nâng cao cht lượng công tác nm bt tình hình; chđộng, kp thi ngăn chn trước nhng hành vi có biu hin ca thói phô trương, lãng phí...

Xét cho cùng, để không xy ra nhng s vic phô trương, lãng phí, phn cm như trên, ý thc ca bn thân cán b, đảng viên vn là quan trng nht. Mi người cn thường trc ý thc nêu gương và sâu xa là phi thc s thm nhun tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh; coi hc tp, tu dưỡng, rèn luyn theo Bác là nhu cu, l sng t nhiên, mong mun vươn lên, hoàn thin chính bn thân mình.

Hãy ngăn chn ngay thói phô trương, lãng phí, bt đầu t vic thay đổi tư duy, li sng để góp phn to nên nhng chun mc đạo đức và văn hóa ng x mi, phù hp vi điu kin phát trin ca đất nước!Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE