You are here

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác phòng chống thiên tai và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ các cấp làm công tác phòng chống thiên tai và xây dựng NTM đã được trang bị kiến thức và làm rõ các vấn đề an toàn thiên tai trong xây dựng NTM, bao gồm: nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng chống thiên tai;  quy hoạch hạ tầng và sản xuất giảm thiểu tác động từ thiên tai; bảo đảm hạ tầng trong phòng chống thiên tai; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Trong xây dựng NTM làm rõ giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; giải pháp về phát triển sản  xuất, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, thích ứng biến đổi khí hậu. Các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng, chủ động phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ, bảo vệ môi trường nông thôn, đào tạo nhân lực và huy động nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai. Hội nghị tập huấn cũng đã hướng dẫn thực hiện và đánh giá nội dung tiêu chí 3.2 trong xây dựng NTM; hướng dẫn hoạt động của hoạt động xung kích trong phòng, chống thiên tai cấp xã; hướng dẫn công tác thông tin, truyền thông phòng chống thiên tai tại cơ sở; phổ biến nghị định 83 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều trong nghị định 94 năm 2014 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai

Nhiều năm qua, công tác phòng chống thiên tai luôn được tỉnh Nam Định đặc biệt coi trọng, nhất là ở các địa phương có đê sông, đê biển. Quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM, tỉnh Nam Định đã coi trọng thực hiện tiêu chí 3.2, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ trong xây dựng NTM./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE