You are here

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn

Ngày 14-8, Ban Qun lý Lăng Ch tch H Chí Minh đã t chc Hi ngh tng kết 30 năm hp tác trc tiếp gi gìn lâu dài, bo v tuyt đối an toàn thi hài Ch tch H Chí Minh gia Ban Qun lý Lăng và Vin Nghiên cu khoa hc dược liu và tinh du Liên bang Nga (VILAR) (1992-2022).

Th tướng Phm Minh Chính phát biu ti hi ngh.

y viên B Chính tr, Th tướng Chính ph Phm Minh Chính d và chđạo hi ngh. Cùng d có: Đại tướng Phan Văn Giang, y viên B Chính tr, Phó Bí thư Quân y Trung ương, B trưởng B Quc phòng và lãnh đạo mt s ban, b, ngành trung ương. Cùng d v phía Nga có ông Sidelnikov Nikolai Ivanovich, Giám đốc VILAR. V phía lãnh đạo thành ph Hà Ni có Phó Ch tch UBND thành ph Ch Xuân Dũng tham d.

30 năm qua, vic hp tác trc tiếp gia Ban Qun lý Lăng và VILAR th hin các ni dung: Gi gìn thi hài và t chc l viếng Bác; nghiên cu khoa hc; đào to, bi dưỡng cán b. Theo đó, Ban Qun lý Lăng trc tiếp qun lý và t chc thc hin nhim v gi gìn, bo qun thi hài Ch tch H Chí Minh, làm thuc thường xuyên; làm thuc ln định k; bo đảm các điu kin t chc cho đồng bào và khách quc tếđến viếng Ch tch H Chí Minh trong sut 30 năm không gián đon. Năm 2004, pha chế thành công dung dch đặc bit ti Vit Nam. Năm 2018, hoàn thành dán VN01 phc v cho nhim v gi gìn lâu dài, bo v tuyt đối an toàn thi hài Ch tch H Chí Minh.

T năm 1992 đến nay, Ban Qun lý Lăng đã phi hp cht ch vi VILAR đề xut thành lp các Hi đồng Khoa hc y tế cp Nhà nước Vit - Nga để kim tra, đánh giá thi hài Ch tch H Chí Minh vào các năm 1994, 1999, 2004, 2009, 2019. Năm 2019, Hi đồng Khoa hc y tế cp Nhà nước gm chuyên gia ca 2 nước Vit Nam - Nga đánh giá kết qu gi gìn thi hài H Chí Minh kết lun: Thi hài Ch tch H Chí Minh sau 50 năm đang được gi gìn rt tt, chưa phát hin được s thay đổi nào so vi các s liu trong biên bn kim tra thi hài ca các hi đồng trước đây.
Các chuyên gia c
a Ban Qun lý Lăng đãđộc lp phát trin hơn 50 đề tài khoa hc. VILAR đã c hơn 200 lượt chuyên gia sang công tác ti Ban Qun Lý Lăng. T năm 1992 đến nay, Ban Qun lý Lăng đã c 116 lượt cán bđi hc tp, nghiên cu khoa hc ti VILAR. Phi hp vi VILAR liên h các cơ s giáo dc ti Nga đào to đại hc và sau đại hc cho 17 cán b nghiên cu, trong đó có 11 cán b bo v thành công lun án tiến sĩ; đào ti ngn hn theo chuyên đề 58 lượt cán b vi hơn 100 chuyên đề.

Quang cnh hi ngh.

Thay mt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biu ti hi ngh, Th tướng Chính ph Phm Minh Chính trân trng cm ơn s hp tác, h tr vô tư, trong sáng, thy chung, hiu qu ca Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, s h tr thường xuyên, trc tiếp ca các nhà khoa hc, chuyên gia y tế, VILAR đối vi nhim vđặc bit, quan trng, thiêng liêng và cao c này.

Th tướng Phm Minh Chính đề ngh Ban Qun lý Lăng Ch tch H Chí Minh tiếp tc nêu cao tinh thn độc lp, t ch, phát huy truyn thng trung hiếu, vn toàn, đoàn kết, hip đồng, t lc, t cường, chđộng sáng to, phn đấu đến năm 2030 làm ch hoàn toàn và hoàn thành xut sc nhim v gi gìn lâu dài, tuyt đối an toàn thi hài Ch tch H Chí Minh trong mi điu kin, mi hoàn cnh. Hi đồng Khoa hc cp Nhà nước v bo qun gi gìn lâu dài, bo v tuyt đối an toàn thi hài Ch tch H Chí Minh, các cơ s nghiên cu khoa hc trong nước, các chuyên gia gii đầu ngành trong lĩnh vc vi sinh cn phi hp tham gia hp tác vi Ban Qun lý Lăng nghiên cu gii quyết các vn đề khó khăn, cp bách; tham mưu đề xut ch trương, gii pháp phù hp trong thc hin nhim v gi gìn lâu dài, bo v tuyt đối an toàn thi hài Ch tch H Chí Minh.

Th tướng cũng đề ngh, B Quc phòng tiếp tc quan tâm bi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán b, bác sĩ Ban Qun lý Lăng. Các b, ngành, cơ quan liên quan quan tâm hơn na đời sng vt cht và tinh thn, to điu kin để cán b, chiến sĩ, công chc, viên chc và người lao động ca Ban Qun lý Lăng yên tâm gn bó vi nhim v thiêng liêng, cao c này.

Đối vi Ban Qun lý Lăng Ch tch H Chí Minh, Th tướng Phm Minh Chính đề ngh, cn chđộng phi hp cht ch vi các cơ s nghiên cu khoa hc trong và ngoài nước để phát huy sc mnh tng hp trong nghiên cu khoa hc, vn dng t chc thc hin. Chú trng đào to, bi dưỡng đội ngũ cán bđủ năng lc, đáp ng nhim v trong tình hình mi. Tăng cường đầu tư con người, cơ s vt cht, k thut, xây dng Vin 69 tr thành vin nghiên cu chuyên ngành, chính quy, khoa hc, hiu qu. Vun đắp quan h hp tác tt đẹp vi VILAR trong thc hin nhim v gi gìn lâu dài, bo v tuyt đối an toàn thi hài Ch tch H Chí Minh. Cùng vi đó là làm tt hơn na công tác giáo dc chính tr, tư tưởng cho cán b, chiến sĩ, công chc, viên chc và người lao động tuyt đối trung thành, gn bó vi nhim v vinh quang này, thc s là nhng tm gương tiêu biu trong hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh. Tiếp tc phi hp cht ch, hiu qu vi VILAR trong ci tiến công ngh theo hướng hin đại hóa, nâng cao cht lượng, an toàn cho thi hài ca Bác...

Th tướng Phm Minh Chính trao Huân chương Lao động hng Ba tng Vin Nghiên cu khoa hc dược liu và tinh du Liên bang Nga; trao Huân chương Hu ngh tng Trưởng đại din Thương mi Liên bang Nga ti Vit Nam.

Ti hi ngh, Th tướng Chính phđã trao tng Huân chương Lao động hng Ba cho Vin Nghiên cu khoa hc dược liu, tinh du Liên bang Nga; Huân chương Hu ngh cho Trưởng đại din Thương mi Liên bang Nga ti Vit Nam và Bng khen cho 12 tp th, cá nhân thuc Ban Qun lý Lăng Ch tch H Chí Minh đã có thành tích xut sc trong 30 năm hp tác trc tiếp thc hin nhim v gi gìn lâu dài, bo v tuyt đối an toàn thi hài Ch tch H Chí Minh.

* Sáng cùng ngày, Th tướng Chính ph Phm Minh Chính cùng Đoàn các nhà khoa hc, lãnh đạo VILAR do Giám đốc, Vin sĩ Vin Hàn lâm khoa hc Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich làm Trưởng đoàn sang Vit Nam d hi nghđã vào Lăng viếng Ch tch H Chí Minh.

* Trước đó, Th tướng Phm Minh Chính có bui tiếp Đoàn các nhà khoa hc, lãnh đạo Vin Nghiên cu khoa hc dược liu và tinh du Liên bang Nga. 

Th tướng Phm Minh Chính tiếp Giám đốc Vin Nghiên cu khoa hc dược liu và tinh du Liên bang Nga, Vin sĩ Vin Hàn lâm khoa hc Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich. 

nh: Dương Giang/TTXVN

Ti bui tiếp, thay mt Đảng, Nhà nước và nhân dân Vit Nam, Th tướng bày t li cm ơn chân thành ti phía Liên bang Nga và các nhà khoa hc Liên bang Nga đã phi hp, giúp đỡ, h tr, tư vn vi Chính ph Vit Nam, trc tiếp là Ban Qun lý Lăng Ch tch H Chí Minh trong thc hin nhim v chính tr quan trng, đặc bit v gi gìn lâu dài, bo v tuyt đối an toàn thi hài Ch tch H Chí Minh.

Th tướng đề ngh và Giám đốc, Vin sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich khng định các nhà khoa hc, các chuyên gia y tế ca Liên bang Nga s tiếp tc phi hp hiu qu, hp tác cht ch vi Ban Qun lý Lăng trong vic gi gìn thi hài Ch tch H Chí Minh vi trách nhim cao nht, góp phn không ngng tăng cường mi quan h hu ngh và hp tác truyn thng, lâu đời gia hai đất nước, hai dân tc, quan hđối tác chiến lược toàn din Vit Nam - Nga.

Th tướng cho biết Vit Nam là nước nhit đới, có tim năng rt ln v các loi dược liu; đề ngh Vin Nghiên cu khoa hc dược liu và tinh du Liên bang Nga m rng hp tác vi Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam, các cơ s nghiên cu ca Vit Nam v dược liu, tinh du và các lĩnh vc nghiên cu khác mà Vin có thế mnh; thúc đẩy các cơ chế hp tác cht ch nhưng linh hot, hiu qu, phù hp tình hình, hai bên cùng có li, góp phn giúp Vit Nam phát trin ngành công nghip dược liu và dược phm, nâng cao năng lc y tế, bo v sc khe nhân dân. 

Giám đốc, Vin sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich nht trí cao vi đề xut này ca Th tướng, cho rng đây là hướng hp tác rt trin vng và s trao đổi c th vi các cơ quan ca Vit Nam để trin khai trong thi gian ti. Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE