You are here

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên và Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên và Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại cơ sở. Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ của các Ban Đảng Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Ý Yên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Huyện ủy Ý Yên đã nêu rõ đến hết tháng 5-2021, toàn huyện có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết với tổng số 32 điểm cầu thu hút gần 4.000 cán bộ, đảng viên tham gia đạt tỷ lệ 95% so với thành phần triệu tập. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng được quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới bằng 8 nghị quyết, 5 chỉ thị, 14 thông tri, 15 chương trình, 4 quy định, 4 quy chế, 1 kết luận, 26 thông báo kết luận, 42 kế hoạch... Trong đó đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề toàn khóa, xây dựng chương trình hành động bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đều xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế. Việc cụ thể hóa mục tiêu, nội dung Nghị quyết được chú trọng tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…

 

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị luôn xác định rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 75-KL/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch số 19-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1255/QĐ-UBND về Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030… Thời gian tới, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025;

 

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên và Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các nội dung kiểm tra nằm trong Chương trình kiểm tra số 46-CTr/TW, ngày 22-2-2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban TVTU Nam Định; qua đó yêu cầu cấp ủy các cơ sở cần tập trung báo cáo tình hình từ thực tế, phản ánh trung thực nhất các hoạt động triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là những cách làm hay, sáng tạo cùng những đề xuất, kiến nghị cụ thể với Đoàn kiểm tra để báo cáo về Bộ Chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy các cấp đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng sơ kết, đánh giá định kỳ theo quy định.

 

Phát biểu kết luận các cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên; Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được sau 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đã bảo đảm đúng yêu cầu đề ra; hình thức quán triệt rất đa dạng; công tác tuyên truyền khá sâu rộng; tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh để Nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống, hoạt động tuyên truyền và học tập phải thực hiện liên tục, suốt nhiệm kỳ; việc cụ thể hóa Nghị quyết phải bám sát vào điều kiện thực tế và thế mạnh của các địa phương, đơn vị. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới sẽ là tiền đề, động lực nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở./.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE