You are here

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Dự án Luật Thủy sản sửa đổi gồm 9 chương, 110 điều, quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thủy sản; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy sản. Tham gia góp ý vào một số vấn đề như: Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản; Vấn đề giải thích từ ngữ trong Luật Thủy sản; Quy định về quản lý trong hoạt động thủy sản, kiểm định thủy sản, quy định về trách nhiệm của các Bộ ngành trong quản lý thủy sản; Quy định về nguồn lợi thủy sản; Điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, hầu hết các ý kiến đều đề nghị thành lập lực lượng kiểm ngư trên cơ sở lực lượng và phương tiện của tổ chức thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước đây.

Các ý kiến đóng góp được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 

T/h: Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE