You are here

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Nam Định” tại huyện Ý Yên.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ý Yên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo đúng các bước quy trình, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. UBND huyện đã ban hành các đề án sáp nhập xã Yên Thành với xã Yên Nghĩa; xã Yên Xá với thị trấn Lâm. Đến nay, huyện đã thực hiện xong việc sáp nhập xã Yên Xá vào thị trấn Lâm; sau sáp nhập thị trấn Lâm. Số giảm chi ngân sách nhà nước sau sáp nhập là trên 380 triệu đồng. Hiện nay huyện còn 1 đơn vị là xã Yên Thành thuộc diện phải sắp xếp nhưng chưa thực hiện được do tổ chức lấy ý kiến cử tri chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Huyện kiến nghị với Đoàn giám sát đề nghị cấp trên bỏ quy định về lấy ý kiến cử tri đối việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính do không đạt tiêu chí theo quy định. Hỗ trợ địa phương về kinh phí để xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng cần thiết trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do thực hiện sáp nhập.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao nỗ lực của huyện Ý Yên trong việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết cán bộ dôi dư; sử dụng cơ sở vật chất, tài sản sau sắp xếp theo quy định của Chính phủ, đánh giá cụ thể kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính.Đối với các vấn đề địa phương kiến nghị đoàn sẽ phản ánh đến Quốc hội xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE