You are here

Các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính ký giao ước thi đua năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đuaNội chính tỉnh tiếp tục quán triệt,triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu do cấp trên và tỉnh giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, củng cố an ninh - quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đơn vị trong khối chủ động, sáng tạo, thực hiện đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng xây dựng chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác, cụ thể hoá những nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm và điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; khơi dậy nội lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của phong trào thi đua yêu nước năm 2020./.

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE