You are here

Ban an toàn giao thông tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019.

Mục đích của đợt kiểm tra này nhằm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh có cơ sở đánh giá thực trạng việc triển khai và thực hiện chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Chính phủ; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch hành động của Ban An toàn giao thông tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn  giao thông đối với Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Nam Định; kịp thời phát hiện những mặt tích cực và những tồn tại, hạn chế, bất cập, vướng mắc từ cấp cơ sở để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.  

Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của địa phương đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông  nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả kiểm tra về tiêu chí an toàn giao thông làm tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố và cá nhân./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE