You are here

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Hội nghị lấy ý kiến của các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, có 12 ý kiến tâm huyết và trách nhiệm tham gia đóng góp tập trung vào chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kết cấu dự thảo báo cáo và từng nội dung lĩnh vực cụ thể. Trong đó, đa số các đại biểu khẳng định dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung từng phần thể hiện rõ ràng, dễ hiểu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, phân tích khái quát, tương đối toàn diện, khách quan về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra những mục tiêu, định hướng, giải pháp mang tính đột phá, chiến lược nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, các ý kiến đề nghị cần bổ sung, làm rõ một số nội dung cụ thể trong các khâu đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; nghiên cứu bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng con người, nhất là đội ngũ trí thức, các chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài; tăng cường công tác quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ, hợp lý. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, xây dựng thương hiệu và nâng tính cạnh tranh cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường… Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện, để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

 

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE