You are here

Huyện Ý Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

  

Công tác Đảng, năm 2020, huyện Ý Yên sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó huyện sẽ tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính quyền các cấp, nhất là trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt, những nơi còn khó khăn, phức tạp. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ý Yên phấn đấu đạt các chỉ tiêu: tổng sản phẩm GRDP tăng từ 8% đến 9%; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 10%; Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 13%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%

Trong phong trào thi đua, huyện Ý Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “sáng- xanh- sạch-đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “doanh nghiệp Ý Yên hội nhập và phát triển”; đẩy mạnh phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE