You are here

Huyện ủy Mỹ Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng tới toàn thể lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn.

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết TW6 khóa XII được học tập, quán triệt , Huyện ủy Mỹ Lộc đã chia tổ thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết và tập chung làm rõ một số vấn đề như: Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2021, đến năm 2030.

Các nhiệm vụ, giải pháp chung, nhiệm vụ giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức Đảng; đối với chính quyền, địa phương, đối với MTTQ các đoàn thể. Huyện ủy Mỹ Lộc xác định, sau học tập Nghị quyết TW6 khóa XII các cấp ủy trực thuộc cần tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền tới toàn  thể Đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai  thực hiện quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được Nghi quyết TW 6 khóa XII nêu lên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng chương trình hành động có tính khả thi, hiệu quả, thiết thực phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần phát huy tính chủ động sáng tạo của cả hệ thống chính trị để đưa nghị quyết vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đại phương, giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

 

                                                  

T/h: Vũ Trọng Nam-Đài PT Mỹ LộcÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE