You are here

Hội nghị Trung ương 11 quyết định nhiều vấn đề về tổ chức, cán bộ

Hội nghị Trung ương 11 khai mạc sáng nay dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong 7 ngày (từ 7 đến 13/10), Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII.

Ngoài ra, Trung ương sẽ cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019-2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu dự hội nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.

 

Hội nghị Trung ương 11 quyết định nhiều vấn đề về tổ chức, cán bộ. Ảnh: Đoàn Bắc.

Theo Zing.vnÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE