You are here

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu trong thời gian tới cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngành Kiểm tra Đảng: "Không có kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo; có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 11, 12; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Trước mắt, cần tập trung kiểm tra, giám sát phục vụ tốt cho công tác nhân sự của các Đại hội Đảng bộ cấp huyện còn lại; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Uỷ ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao với quyết tâm chính trị cao, khắc phục tình trạng "Trên nóng, dưới lạnh"; Uỷ ban kiểm tra cấp trên tăng cường chỉ đạo đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới theo tinh thần Quy định 195 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý, sử dụng đất đai; kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cán bộ... Cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp phải  tập trung cao cho việc giải quyết xử lý các kết luận sau công tác kiểm tra, giám sát còn tồn tại; nhất là các kết luận của Đoàn Công tác số 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đoàn giám sát của Uỷ ban kiểm tra Trung ương. Uỷ ban kiểm tra các cấp cần sớm chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban kiểm tra Trung ương, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy kinh nghiệm của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra các cấp; trong nhiệm kỳ tới cần đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ngang tầm nhiệm vụ; có năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng; bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính chiến đấu cao, tinh thông về nghiệp vụ.

         

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; kịp thời quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ và Ủy ban kiểm tra các cấp có nhiều đổi mới, chủ động, toàn diện và đạt kết quả tốt hơn; kết quả qua kiểm tra, giám sát đã kết luận 17 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; 8 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 26 tổ chức Đảng và 2.218 đảng viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo 15 tổ chức Đảng, 173 đảng viên… Ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương một cách nghiêm túc và hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ ngành kiểm tra Đảng được cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./

                                                   

T/h: Tuấn Việt Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE