You are here

Hội nghị quán triệt chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, kế hoạch của Đảng bộ khối doanh nghiệp về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và triển khai một số nội dung công tác tổ chức cán bộ.

Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, đảm bảo an toàn thiết thực. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, dự thảo các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp dự kiến trình Ban thường vụ Tỉnh ủy số lượng ủy viên ban chấp hành là 25 đồng chí, ủy viên ban thường vụ là 7 đồng chí, phó bí thư là 2 đồng chí. Đối với đảng bộ cơ sở: số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 15 đồng chí, ban thường vụ từ 3-5 đồng chí, phó bí thư từ 1-2 đồng chí. Dự kiến chọn Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định tổ chức đại hội điểm, 2 đảng bộ thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại Đại hội là Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định, Đảng bộ ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Chi nhánh Thành Nam. Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở sẽ tổ chức từ tháng 1/2020 và hoàn thành trong tháng 3/2020./.

                                                              

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE