You are here

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới Khóa I – năm 2019 .

Trong 7 ngày học tập, các học viên đã được học 10 chuyên đề  theo chương trình bồi dưỡng Đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương quy định, như: những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng về đạo đức; Các nội dung phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt yêu cầu, được công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Đảng viên mới, trong đó có 66 học viên đạt loại giỏi, chiếm 73,3%; 24 học viên đạt loại khá, chiếm 16,7%. Nhân dịp này, Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng 9 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.

         

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE