You are here

Đảng bộ thành phố Nam Định tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Gần 150 đại biểu thuộc 78 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thành phố Nam Định đã tập trung theo dõi, tiếp thu các nội dung của chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn triển khai thực hiện Chuyên đề theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 4/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, trong thời gian tới, các cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE