You are here

Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

288 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên ở 162 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã về dự đại hội. Đại hội đại biểu khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh”. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025 được đề ra: tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt  85%;  tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; phát triển từ 7 tổ chức cơ sở đảng trở lên trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp 1.500 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ tổ chức đoàn thể vững mạnh đạt 85% trở lên; doanh thu bình quân của các doanh nghiệp tăng từ 12% - 14% trở lên; thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp tăng từ 7% trở lên.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp thấy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh: các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy phải chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo; sự đồng thuận trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Sáng” về phẩm chất, đạo đức; “Giỏi” về chuyên môn; có tinh thần, thái độ làm việc trách nhiệm; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm việc hiệu quả thực chất. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trong nhiệm kỳ 2020-2025 cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Trước mắt cần chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng và đảng viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,9%/năm, cao hơn so với mức tăng bình quân của nhiệm kỳ trước (6,2%/năm). Quy mô nền kinh tế tăng 1,8 lần; thu ngân sách nhà nước gấp 2,1 lần; tổng trị giá hàng xuất khẩu gấp 2,1 lần; thu hút vốn đầu tư FDI gấp 8 lần; thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội so với cả nước. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; hoạt động của các đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nhất là công tác vận động đoàn viên, hội viên tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE