You are here

Đại hội XIII của Đảng mở ra tương lai tươi sáng

Thành công của Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng và tương lai tươi sáng của dân tộc

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị Cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định hội nghị này nhằm đánh giá những việc làm tốt cũng như những hạn chế; trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp ủy, tổ chức Đảng trong cả nước, giúp trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, đại hội Đảng bộ các cấp vẫn được tiến hành đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm; để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công khai, chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, tỉ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh những ưu điểm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Theo đó, một số cấp ủy còn né tránh khuyết điểm, chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân; có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn biểu hiện cục bộ địa phương, bố trí người nhà chưa đủ tiêu chuẩn, uy tín tham gia cấp ủy; nhiều nơi tỉ lệ cán bộ trẻ còn thấp...

Đại hội XIII của Đảng đã sắp cận kề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt một số phần việc như sau:

- Nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của đại hội. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định. Kịp thời ban hành quy chế làm việc; chương trình hành động; chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

- Phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng bão lũ.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng.

- Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của đại hội Đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng.  

HÀ GIANG

Theo Người lao độngÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE