You are here

Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Chỉ thị 35, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; Đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự; các dự thảo văn kiện đại hội; Tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm và lựa chọn kỹ đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên. Trong quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm. Bên cạnh đó, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

Thời gian tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu từ cuối tháng 2 đến tháng 3/2020; Với đảng bộ, chi bộ cơ sở bắt đầu tổ chức đại hội từ tháng 4 đến tháng 6/2020; Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 7 hoặc tháng 8/2020./.

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE