You are here

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN PHÁT THANH VIÊN 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

                                                                                                                                           ………….., ngày     tháng     năm 20 …..

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định

 

Họ và tên:.......................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................

Dân tộc:................................................    Tôn giáo:......................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………………..

Ngày cấp: ………… Nơi cấp:…………

Quê quán:........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................

Tình trạng sức khoẻ: ................., Chiều cao: .................., Cân nặng: ........... kg

Số điện thoại di động để báo tin:..................................., Email: .....................

Trình độ:.........................................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển Phát thanh viên. Tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự tuyển dụng Phát thanh viên của Đài Phát thanh – Truyền hình Nam Định. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển theo thông báo của Đài Phát thanh – Truyền hình Nam Định. Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quantuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1.     Bản sơ yếu lý lịch;

2.     Bản sao giấy khai sinh;

3.     Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

4.     Giấy chứng nhận sức khỏe;

5.     02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6; 02 ảnh chân dung (các ảnh chụp chưa quá 3 tháng, chưa qua photoshop)

6.     Bản giới thiệu bản thân;

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyn dụng của tôi hủbỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

           Người viết đơn
         (Ký và ghi rõ họ tên)Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE