You are here

Tổ công tác 621 làm việc với sở thông tin và truyền thông

Tổ công tác 621 thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao, có buổi làm việc với sở thông tin và truyền thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở TT và TT tổ chức thực hiện từ tháng 01/2017 đến hết tháng 4/2018.

Tại buổi làm việc, Sở TT&TT đã báo cáo với tổ công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị. Thực hiện kế hoạch hành động số 25/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về chính phủ điện tử, đến nay, 100% các sở ngành, UBND các huyện, thành phố đã có trang thông tin điện tử. Tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn trên môi trường mạng qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành đạt 95%; Đã cấp trên 6.349 hộp thư điện tử công vụ. Trục kết nối liên thông văn bản của tỉnh Nam Định đang trong thời gian thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử trên địa bàn toàn tỉnh. Đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cung cấp 1.750 thủ tục đến mức độ 2 và mức độ 3, xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử. Sở thông tin truyền thông hiện được giao 11 tiêu chí thành phần về công nghệ thông tin trong nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2017-2020, triển khai kế hoạch số 82/KH-UBND, thực hiện 2 nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa và điểm số về độ mở trang web tỉnh cùng một số nhiệm vụ khác.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở TT&TT từ tháng 01/2017, đến tháng 4/2018, tổ công tác đề nghị Sở thông tin truyền thông làm rõ một số vấn đề liên quan đến thực trạng cổng thông tin điện tử tỉnh, cơ chế nhuận bút, hoạt động của mục hỏi đáp, phiên bản tiếng Anh của cổng, mức độ ứng dụng trục kết nối liên thông, công tác đào tạo tập huấn. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng nhấn mạnh, ngành thông tin truyền thông cần chủ động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh./.

                                                              T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE