You are here

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2020, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực, hiệu quả, giúp các đơn vị thành viên trong khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                                           

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE