You are here

Huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân  huyện XuânTrường đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 12.278ha, năng suất lúa cả năm đạt gần 125tạ/ha; giá trị thu được trên mỗi ha canh tác đạt 103 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 5.809 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 37,2 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo nội dung, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Huyện ủy kịp thời ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá; kiện toàn, bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo sau đại hội, đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, chất lượng được nâng lên.

Năm 2021, Huyện ủy Xuân Trường tập trung lãnh đạo đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tập trung hoàn thành các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước các cấp; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

 

                                                                             T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE