You are here

Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019-2023”.

Mục tiêu của đề án có 100% Hội Nông dân các cấp trong tỉnh kiện toàn, củng cố, thành lập Ban vận động Quỹ. Huy động tăng trưởng nguồn vốn 10% mỗi năm so với nguồn vốn hiện có; phấn đấu đến năm 2020, nguồn Quỹ cấp tỉnh đạt 3 tỷ đồng; nguồn Quỹ cấp huyện đạt bình quân 300 triệu đồng/huyện; 100% cấp cơ sở vận động được vốn đạt từ 30 triệu đồng/cơ sở. Đến năm 2023 nguồn Quỹ cấp tỉnh đạt 4 tỷ đồng; nguồn quỹ cấp huyện đạt 400 triệu đồng/huyện, cấp cơ sở vận động đạt 35 triệu đồng/cơ sở. 100% cơ sở Hội thành lập các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác gắn với sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn. Trong đó 90% tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội thành lập được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. 100% thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã… được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân tổ chức sinh hoạt định kỳ; 100% số hộ vay vốn được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, học tập kinh nghiệm và được kiểm tra, giám sát theo quy định./.

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE