You are here

Hội nghị triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 – 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện và thành phố Nam Định.

Quán triệt chủ trương thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 280 ngày 13/8/2021 về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2022.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: thôn (xóm), tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực, ở một xã, phường, thị trấn, nhưng có vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, bởi đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Vì vậy, việc tổ chức, sắp xếp thôn (xóm), tổ dân phố hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là việc làm cần thiết, quan trọng, góp phần đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp xã. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu phải xác định việc tiến hành sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động, quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh. Lưu ý một số vấn đề về đặc điểm tự nhiên, đặc tính kế thừa và phát triển, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, các mốc thời gian, cơ chế chính sách đối với những người tiếp tục làm việc và số lượng dôi dư sau khi sáp nhập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực, chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận cao của Nhân dân, việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2022 sẽ đạt được kết quả tốt, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tham dự hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch số 97 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2022 và đóng góp ý kiến, giải pháp bước đầu nhằm thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 3.674 thôn (xóm), tổ dân phố với hơn 614.600 hộ gia đình. Theo quy định tại Thông tư số 14 ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ, tỉnh Nam Định có 1.859 thôn (xóm), tổ dân phố phải thực hiện sáp nhập, đây là những thôn (xóm), tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% theo quy định (tức là thôn xóm có dưới 150 hộ, tổ dân phố có dưới 175 hộ); toàn tỉnh có 283 thôn (xóm), tổ dân phố thuộc diện khuyến khích sáp nhập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, lợi ích việc sáp nhập để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân. Các huyện, thành phố tạm dừng việc kiện toàn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những thôn (xóm), tổ dân phố trong diện sắp xếp, sáp nhập theo quy định. Sở Nội vụ và các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, thường xuyên theo dõi đôn đốc việc triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố theo quy định và tổ chức thẩm định, xây dựng đề án của tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE